Task B - Offene


Nr WBK Nachname Land
1 MM Beck

2 EB Bernard

3 IP3 de Broqueville
de Broqueville
4 EJ De Pechy

5 FB Frank

6 D Fuhr
Fabian
7 EVO Gerbaud

8 OL Hartter

9 OK Kalmbach

10 NT Kaltenmark

11 K4 Käppeler
Seiler
12 NX Knauß

13 ET Portmann

14 RS Schoenmann

15 EM Schwenk
Gateley
16 XS van Empelen