Task B - Offene


Nr WBK Nachname Land
1 MM Beck

2 EB Bernard

3 IP3 de Broqueville
de Broqueville
4 EJ De Pechy

5 LG Fernau
Frommholz
6 FE Frank

7 D Fuhr
Fabian
8 72 Gerbaud

9 OL Hartter

10 NT Kaltenmark

11 K4 Käppeler
Seiler
12 NX Knauß

13 FO Kollmar

14 ET Portmann

15 RS Schoenmann

16 EM Schwenk
Gateley
17 EC Soffici

18 XS van Empelen